مدیر عامل

درباره مدیرعامل

معرفی و وظایف مدیرعامل موسسه رشد سلامت روان سبز

* نماینده قانونی موسسه در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی
* استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیأت مدیره
* ایجاد هماهنگی بین معاونت ها و اجزا موسسه
* تنظیم و اجرا برنامه ها مطابق با مصوبات هیئت مدیره
* نگهداری دارایی، اموال، حسابها، اسناد و دفاتر
* اعمال اختیاراتی که بصورت موردی یا مقطعی از جانب هیأت مدیره به وی تفویض شده باشد
* ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش، بهبود و هماهنگی در فعالیتهای موسسه به هیأت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی
* تهیه پیش نویس ترازنامه، بودجه، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیأت مدیره و ارسال به مجمع عمومی
* تهیه پیش نویس آئین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری درهیأت مدیره
* تلاش در جهت تأمین و تعقیب نیازهای مالی موسسه

مدیرعامل

علی قربانی

مدیر عامل

سوابق

* دبیر انجمن علمی روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

* پژوهشگر برتر سال ۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

* معاونت فرهنگی و اجتماعی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

* مسئول هسته دانشجویی مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

* عضو تحریریه نشریه اندیشه آزاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

* برگزار کننده دورهمی روانشناسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

* برگزار کننده جشن روز روانشناس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

* برگزار کننده کارگاه های روانشناسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک